لبه‌های اولیه

صفر
52.87% (249 نظرسنجی)
زیر 10
16.14% (76 نظرسنجی)
12
8.07% (38 نظرسنجی)
15
2.76% (13 نظرسنجی)
17
3.18% (15 نظرسنجی)
20
16.99% (80 نظرسنجی)
تمام آرا: 471